سازنده لیست().(The list() Constructor)

همچنین می توان از سازنده list() برای ایجاد یک
لیست جدید.
مثال


Using the list() constructor to make a List:thislist = list(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets

print(thislist)