فهرست روش ها(List Methods)

Python مجموعه‌ای از روش‌های داخلی دارد که می‌توانید در فهرست‌ها استفاده کنید.



















روششرح
append()یک عنصر را در
انتهای لیست
clear()همه موارد را حذف می‌کند
عناصر از لیست
copy()یک کپی از
فهرست
count()تعداد
عناصر با مقدار مشخص شده
extend()افزودن عناصر یک
فهرست (یا هر قابل تکرار)، تا انتهای لیست فعلی
index()ایندکس را برمی‌گرداند
اولین عنصر با مقدار مشخص شده
insert()یک عنصر را در
موقعیت مشخص شده
pop()عنصر را در
موقعیت مشخص شده
remove()حذف
مورد با مقدار مشخص شده
reverse()ترتیب را معکوس می‌کند
از لیست
sort()لیست را مرتب می‌کند





خود را با تمرینات آزمایش کنید



ورزش:


دومین مورد را در فهرست میوه‌ها چاپ کنید.



<پیش>
میوه ها = ["سیب"،
"موز"،
"گیلاس"]
print()





شروع تمرین