چندتایی(Tuple)


تاپل مجموعه‌ای است که سفارش داده شده و غیر قابل تغییر است. در پایتون تاپل ها با براکت های گرد نوشته می شوند.
مثال


Create a Tuple:thistuple = ("apple", "banana", "cherry")

print(thistuple)