مقادیر Tuple را تغییر دهید(Change Tuple Values)

هنگامی که یک تاپل ایجاد می شود، نمی توانید مقادیر آن را تغییر دهید. تاپل ها غیرقابل تغییر هستند،
یا غیرقابل تغییر همانطور که همچنین نامیده می شود.


اما یک راه حل وجود دارد. شما می توانید تاپل را به یک لیست تبدیل کنید، آن را تغییر دهید
لیست کنید و لیست را دوباره به یک تاپل تبدیل کنید.مثال


Convert the tuple into a list to be able to change it:x = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(x)
y[1] = "kiwi"
x =
tuple(y)

print(x)