حلقه از طریق تاپل(Loop Through a Tuple)

می‌توانید با استفاده از حلقه for، آیتم‌های چندگانه را حلقه بزنید.مثال


Iterate through the items and print the values:thistuple = ("apple", "banana", "cherry")

for x in thistuple:
  print(x)
در فصل Python For Loops ما درباره حلقه‌های for اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.