طول تاپلی(Tuple Length)

برای تعیین تعداد آیتم های یک تاپل، از روش len() استفاده کنید:
مثال


Print the number of items in the tuple:thistuple = ("apple", "banana", "cherry")

print(len(thistuple))