موارد را اضافه کنید(Add Items)

هنگامی که یک تاپل ایجاد می شود، نمی توانید مواردی را به آن اضافه کنید. تاپل ها غیرقابل تغییر هستند.مثال


You cannot add items to a tuple:thistuple = ("apple", "banana", "cherry")

thistuple[3] = "orange" # This will raise an error
print(thistuple)