موارد را حذف کنید(Remove Items)


توجه: نمی‌توانید موارد را در یک تاپل حذف کنید.
Tuples غیرقابل تغییر هستند، بنابراین نمی‌توانید موارد را حذف کنید
از آن، اما شما می توانید تاپل را به طور کامل حذف کنید:مثال


The del keyword can delete the tuple
completely:thistuple = ("apple", "banana", "cherry")

del
thistuple
print(thistuple)
#this will raise an error because the tuple no longer exists