به دو تاپل بپیوندید(Join Two Tuples)

برای پیوستن به دو یا چند تاپل، می‌توانید از + استفاده کنید.
اپراتور:
مثال


Join two tuples:tuple1 = ("a", "b" , "c")
tuple2 = (1, 2, 3)


tuple3 = tuple1 + tuple2

print(tuple3)