سازنده ()tuple(The tuple() Constructor)

همچنین می توان از سازنده tuple() برای ساختن یک تاپل استفاده کرد.
مثال


Using the tuple() method to make a tuple:thistuple = tuple(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets

print(thistuple)