تنظیم(Set)


مجموعه مجموعه ای است که مرتب نشده و فهرست نشده است. در پایتون مجموعه‌ها با براکت‌های مجعد نوشته می‌شوند.
مثال


Create a Set:thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
print(thisset)

توجه: مجموعه‌ها نامرتب هستند، بنابراین نمی‌توانید مطمئن باشید که در کدام یک
سفارش دهید موارد ظاهر می شوند.