دسترسی به موارد(Access Items)

شما نمی توانید با مراجعه به فهرست به موارد موجود در یک مجموعه دسترسی پیدا کنید، زیرا مجموعه ها
نامرتب آیتم ها شاخصی ندارند.


اما می‌توانید با استفاده از یک برای، آیتم‌های مجموعه را حلقه کنید
حلقه بزنید یا بپرسید که آیا مقدار مشخصی در یک مجموعه وجود دارد یا خیر
کلمه کلیدی در.
مثال


Loop through the set, and print the values:thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

for x in thisset:
  print(x)

مثال


Check if "banana" is present in the set:thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

print("banana"
in thisset)