موارد را تغییر دهید(Change Items)

پس از ایجاد مجموعه، نمی‌توانید موارد آن را تغییر دهید، اما می‌توانید موارد جدید اضافه کنید.