موارد را اضافه کنید(Add Items)

برای افزودن یک مورد به مجموعه از add() استفاده کنید
روش.


برای افزودن بیش از یک مورد به یک مجموعه از update() استفاده کنید
روش.

مثال


Add an item to a set, using the add()
method:thisset = {"apple", "banana", "cherry"}


thisset.add("orange")

print(thisset)

مثال


Add multiple items to a set, using the update()
method:thisset = {"apple", "banana", "cherry"}

thisset.update(["orange",
"mango", "grapes"])

print(thisset)