به دو مجموعه بپیوندید(Join Two Sets)

چندین راه برای پیوستن به دو یا چند مجموعه در پایتون وجود دارد.


می‌توانید از روش union() استفاده کنید که مجموعه‌ای جدید حاوی همه موارد از هر دو مجموعه را برمی‌گرداند.
یا روش update() که همه موارد را از یک مجموعه به مجموعه دیگر وارد می کند:
مثال


The union() method returns a new set with all items from both sets:set1 = {"a", "b" , "c"}
set2 = {1, 2, 3}


set3 = set1.union(set2)
print(set3)

مثال


The update() method inserts the items in set2 into set1:set1 = {"a", "b" , "c"}
set2 = {1, 2, 3}


set1.update(set2)
print(set1)

توجه: هر دو union() و update()
موارد تکراری را حذف می کند.
روش‌های دیگری وجود دارند که دو مجموعه را به هم متصل می‌کنند و فقط موارد تکراری را نگه می‌دارند، یا هرگز تکراری‌ها را حفظ نمی‌کنند.
لیست کامل روش های تنظیم شده را در پایین این صفحه بررسی کنید.