سازنده () set(The set() Constructor)

همچنین می توان از set() استفاده کرد
سازنده برای ساخت یک مجموعه.
مثال


Using the set() constructor to make a set:thisset = set(("apple", "banana", "cherry")) # note the double round-brackets

print(thisset)