تنظیم روش ها(Set Methods)

Python مجموعه‌ای از روش‌های داخلی دارد که می‌توانید در مجموعه‌ها از آنها استفاده کنید.روششرح
add()یک عنصر را به
مجموعه
clear()همه موارد را حذف می کند
عناصر از مجموعه
copy()یک کپی از مجموعه را برمی‌گرداند
difference()مجموعه‌ای را برمی‌گرداند
حاوی تفاوت بین دو یا چند مجموعه
difference_update()حذف
موارد موجود در این مجموعه که در مجموعه مشخص دیگری نیز وجود دارند
discard()حذف مشخص شده
مورد
intersection()مجموعه‌ای را برمی‌گرداند،
که محل تلاقی دو مجموعه دیگر است
intersection_update()
موارد موجود در این مجموعه را که در مجموعه(های) دیگر مشخص شده وجود ندارند حذف می کند
isdisjoint()برمی‌گرداند
دو مجموعه یک تقاطع دارند یا نه
issubset()برمی‌گرداند که آیا
مجموعه دیگری حاوی این مجموعه است یا نه
issuperset()برمی‌گرداند
این مجموعه شامل مجموعه دیگری است یا نه
pop()یک عنصر را از
مجموعه
remove()عنصر مشخص شده را حذف می کند
symmetric_difference()برمی‌گرداند
مجموعه ای با تفاوت های متقارن دو مجموعه
symmetric_difference_update()
تفاوت های متقارن را از این مجموعه و مجموعه دیگر وارد می کند
union()بازگرداندن مجموعه ای حاوی
اتحاد مجموعه ها
update()مجموعه را با
اتحاد این مجموعه و دیگران

خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


بررسی کنید که آیا "apple" در مجموعه میوه‌ها وجود دارد یا خیر.<پیش>
میوه ها = {"سیب"،
"موز"،
"گیلاس"}
if ("apple" میوه ها):
چاپ ("بله، سیب یک میوه است!")

شروع تمرین