فرهنگ لغت(Dictionary)یک فرهنگ لغت مجموعه‌ای است که مرتب، قابل تغییر و نمایه‌سازی شده است. در پایتون دیکشنری ها با براکت های مجعد نوشته می شوند و
آنها کلیدها و مقادیر دارند.
مثال


Create and print a dictionary:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}

print(thisdict)