دسترسی به موارد(Accessing Items)

شما می توانید با مراجعه به نام کلید فرهنگ لغت، به آیتم های آن دسترسی داشته باشید.
براکت مربع:
مثال


Get the value of the "model" key:x = thisdict["model"]

همچنین روشی به نام get() وجود دارد که همان نتیجه را به شما می دهد:
مثال


Get the value of the "model" key:x = thisdict.get("model")