مقادیر را تغییر دهید(Change Values)

می توانید مقدار یک مورد خاص را با مراجعه به نام کلید آن تغییر دهید:
مثال


Change the "year" to 2018:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
thisdict["year"] = 2018