بررسی کنید که آیا کلید وجود دارد یا خیر(Check if Key Exists)

برای تعیین اینکه آیا یک کلید مشخص در فرهنگ لغت وجود دارد یا خیر، از کلمه کلیدی in استفاده کنید:
مثال


Check if "model" is present in the dictionary:thisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}

if "model" in thisdict:
  print("Yes, 'model' is
one of the keys in the thisdict dictionary")