طول فرهنگ لغت(Dictionary Length)

برای تعیین تعداد مورد (جفت کلید-مقدار) یک فرهنگ لغت، از روش len() استفاده کنید.
مثال


Print the number of items in the dictionary:print(len(thisdict))