افزودن موارد(Adding Items)

افزودن یک مورد به فرهنگ لغت با استفاده از یک کلید فهرست جدید و اختصاص یک مقدار به آن انجام می شود:
مثالthisdict = {

  "brand": "Ford",

  "model": "Mustang",

  "year": 1964

}
thisdict["color"] = "red"
print(thisdict)