سازنده dict().(The dict() Constructor)

همچنین می توان از سازنده dict() برای ایجاد یک
فرهنگ لغت جدید:
مثالthisdict = dict(brand="Ford", model="Mustang", year=1964)

# note that keywords are not string literals

# note the use of equals rather than colon for the assignment

print(thisdict)