شرایط پایتون و عبارات If(Python Conditions and If statements)


Python از شرایط منطقی معمول ریاضیات پشتیبانی می کند:  • برابر است: a == b

  • برابر نیست: a != b

  • کمتر از: a < ب

  • کمتر یا مساوی با: a <= b

  • بزرگتر از: a > ب

  • بزرگتر یا مساوی با: a >= b


این شرایط را می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد، معمولاً در «عبارات if» و حلقه‌ها.یک عبارت if با استفاده از کلمه کلیدی if نوشته می‌شود.
مثال


If statement:a = 33

b = 200

if b > a:
  print("b is greater than a")در این مثال از دو متغیر a و b استفاده می‌کنیم،
که به عنوان بخشی از دستور if برای آزمایش اینکه آیا b بزرگتر از a است یا خیر استفاده می شود.
همانطور که a 33 است و b است 200،
ما می دانیم که 200 بزرگتر از 33 است و بنابراین روی صفحه چاپ می کنیم که "b بزرگتر از a است".