تورفتگی(Indentation)

پایتون برای تعریف محدوده در کد به تورفتگی (فاصله سفید در ابتدای یک خط) متکی است. سایر زبان های برنامه نویسی اغلب از براکت های فرفری برای این منظور استفاده می کنند.


مثال


If statement, without indentation (will raise an error):a = 33

b = 200

if b > a:

print("b is greater than a")
# you will get an error