دست کوتاه اگر(Short Hand If)

اگر فقط یک دستور برای اجرا دارید، می توانید آن را در همان خط دستور if قرار دهید.
مثال


One line if statement:if a > b: print("a is greater than b")