و(And)

کلید واژه and یک عملگر منطقی است و
برای ترکیب عبارات شرطی استفاده می شود:
مثال


Test if a is greater than
b, AND if c
is greater than a:a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:

 
print("Both conditions are True")