تودرتو اگر(Nested If)

می‌توانید عبارت‌های if را در داخل داشته باشید
اگر عبارت‌ها، این تودرتو نامیده می‌شود
عبارت های if.
مثالx = 41

if x > 10:

 
print("Above ten,")
  if x > 20:
    print("and
also above 20!")
  else:
    print("but not
above 20.")