حلقه های پایتون(Python Loops)


پایتون دارای دو فرمان حلقه اولیه است:  • در حالی که حلقه می شود

  • برای حلقه ها