حلقه while(The while Loop)

با حلقه while می‌توانیم مجموعه‌ای از عبارات را تا زمانی که یک شرط درست است اجرا کنیم.

مثال


Print i as long as i is less than 6:i = 1

while i < 6:

  print(i)

  i += 1

توجه: به یاد داشته باشید که i را افزایش دهید، در غیر این صورت حلقه برای همیشه ادامه خواهد داشت.
حلقه while به متغیرهای مرتبط نیاز دارد تا آماده باشند، در این مثال باید یک متغیر نمایه سازی تعریف کنیم، i< /span>،
که روی 1 تنظیم کردیم.