بیانیه شکست(The break Statement)

با دستور break می‌توانیم حلقه را متوقف کنیم حتی اگر
در حالی که شرط درست است:
مثال


Exit the loop when i is 3:i = 1

while i < 6:

  print(i)

  if i == 3:
    break
  i += 1