ادامه بیانیه(The continue Statement)

با عبارت continue می‌توانیم
تکرار فعلی، و با بعدی ادامه دهید:
مثال


Continue to the next iteration if i is 3:i = 0

while i < 6:

  i += 1

  if i == 3:
    continue
  print(i)