بیانیه دیگر(The else Statement)

با عبارت else می‌توانیم یک بلوک کد را یکبار اجرا کنیم.
شرط دیگر درست نیست:
مثال


Print a message once the condition is false:i = 1

while i < 6:

  print(i)

  i += 1
else:
  print("i is no longer less than 6")
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


تا زمانی که i کمتر از 6 باشد، i را چاپ کنید.<پیش>
i = 1
من < 6
چاپ (i)
i += 1

شروع تمرین