حلقه زدن از طریق یک رشته(Looping Through a String)

حتی رشته‌ها نیز اشیاء قابل تکرار هستند، آنها حاوی دنباله‌ای از کاراکترها هستند:
مثال


Loop through the letters in the word "banana":for x in "banana":
  print(x)