تابع range().(The range() Function)

تابع
range()،

تابع range() دنباله‌ای از اعداد را برمی‌گرداند که به طور پیش‌فرض از 0 شروع می‌شوند و به صورت پیش‌فرض 1 افزایش می‌یابند و به یک عدد مشخص ختم می‌شوند.مثال


Using the range() function:for x in range(6):

 
print(x)

توجه داشته باشید که range(6) مقادیر 0 تا 6 نیست، بلکه مقادیر 0 تا 5 است.
تابع range() به‌عنوان مقدار شروع به‌طور پیش‌فرض روی 0 قرار می‌گیرد، اما می‌توان مقدار شروع را با افزودن یک پارامتر مشخص کرد: range(2، 6)، که
به معنای مقادیر از 2 تا 6 است (اما شامل 6 نمی شود):
مثال


Using the start parameter:for x in range(2, 6):

 
print(x)
تابع range() به طور پیش‌فرض دنباله را 1 افزایش می‌دهد،
با این حال می توان مقدار افزایشی را با افزودن پارامتر سوم مشخص کرد: range(2, 30, 3):
مثال


Increment the sequence with 3 (default is 1):for x in range(2, 30, 3):

 
print(x)