دیگری در For Loop(Else in For Loop)

کلید واژه دیگر در یک
حلقه for یک بلوک از کد را مشخص می کند.
زمانی که حلقه به پایان رسید اجرا می شود:مثال


Print all numbers from 0 to 5, and print a message when the loop has ended:for x in range(6):
 
print(x)
else:
 
print("Finally finished!")