بیانیه پاس(The pass Statement)

حلقه های

for نمی توانند خالی باشند، اما اگر شما برای
به دلایلی یک حلقه for بدون محتوا، در عبارت pass قرار دهید تا از دریافت خطا جلوگیری کنید.< /p>


مثالfor x in [0, 1, 2]:
  passخود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


موارد موجود در فهرست میوه‌ها را مرور کنید.<پیش>
میوه ها = ["سیب"،
"موز"، "گیلاس"]
x میوه ها
چاپ (x)

شروع تمرین