ایجاد یک تابع(Creating a Function)در پایتون یک تابع با استفاده از def تعریف می‌شود.
کلمه کلیدی:
مثالdef my_function():
  print("Hello from a function")