فراخوانی یک تابع(Calling a Function)

برای فراخوانی یک تابع، از نام تابع و به دنبال آن پرانتز استفاده کنید:
مثالdef my_function():
  print("Hello from a function")


my_function()