استدلال ها(Arguments)

اطلاعات را می توان به عنوان آرگومان به توابع ارسال کرد.


آگومان ها بعد از نام تابع، داخل پرانتز مشخص می شوند.
شما می توانید هر تعداد آرگومان که می خواهید اضافه کنید، فقط آنها را با کاما جدا کنید.مثال زیر تابعی با یک آرگومان (fname) دارد.
هنگامی که تابع فراخوانی می شود، یک نام کوچک را ارسال می کنیم،
که در داخل تابع برای چاپ نام کامل استفاده می شود:
مثالdef my_function(fname):
  print(fname + " Refsnes")


my_function("Emil")
my_function("Tobias")
my_function("Linus")

آگومان‌ها اغلب در اسناد پایتون به args کوتاه می‌شوند.