پارامترها یا آرگومان ها؟(Parameters or Arguments?)

عبارات پارامتر و argument را می‌توان برای یک مورد استفاده کرد: اطلاعاتی که به یک تابع منتقل می‌شوند.
از دیدگاه یک تابع:


یک پارامتر متغیری است که در داخل پرانتز در تعریف تابع فهرست شده است.


آگومان مقداری است که هنگام فراخوانی تابع به آن ارسال می شود.