تعداد استدلال ها(Number of Arguments)

به طور پیش فرض ، یک تابع باید با تعداد صحیح آرگومان ها فراخوانی شود.
به این معنی که اگر عملکرد شما از 2 آرگومان انتظار دارد ، باید عملکرد را فراخوانی کنید
با 2 استدلال ، نه بیشتر ، و نه کمتر.
مثال


This function expects 2 arguments, and gets 2 arguments:def my_function(fname, lname):
  print(fname + " " + lname)


my_function("Emil", "Refsnes")
اگر بخواهید تابع را با 1 یا 3 آرگومان فراخوانی کنید، با یک خطا مواجه خواهید شد:


مثال


This function expects 2 arguments, but gets only 1:def my_function(fname, lname):
  print(fname + " " + lname)


my_function("Emil")