استدلال های دلخواه، *args(Arbitrary Arguments, *args)

اگر نمی دانید چه تعداد آرگومان به تابع شما ارسال می شود،
قبل از نام پارامتر در تعریف تابع، یک * اضافه کنید.

به این ترتیب تابع چند آرگومان را دریافت می‌کند و می‌تواند به موارد زیر دسترسی داشته باشد:
مثال


If the number of arguments is unknown, add a * before the parameter name:def my_function(*kids):
  print("The youngest child
is " + kids[2])


my_function("Emil", "Tobias", "Linus")
استدلال‌های دلخواه اغلب به *args در اسناد پایتون کوتاه می‌شوند.