آرگومان های کلیدواژه دلخواه، **kwargs(Arbitrary Keyword Arguments, **kwargs)

اگر نمی دانید چند آرگومان کلمه کلیدی به تابع شما منتقل می شود،
دو آستریکس اضافه کنید: ** قبل از نام پارامتر در تعریف تابع.

به این ترتیب تابع فرهنگ لغت از آرگومان‌ها را دریافت می‌کند و می‌تواند مطابق با آن به موارد دسترسی داشته باشد:
مثال


If the number of keyword arguments is unknown, add a double
** before the parameter name:def my_function(**kid):
  print("His last name is " + kid["lname"])


my_function(fname = "Tobias", lname = "Refsnes")
Arbitrary Kword Arguments اغلب به **kwargs در اسناد پایتون کوتاه می شوند.