مقدار پارامتر پیش فرض(Default Parameter Value)

مثال زیر نحوه استفاده از مقدار پارامتر پیش‌فرض را نشان می‌دهد.


اگر تابع را بدون آرگومان فراخوانی کنیم، از مقدار پیش فرض استفاده می کند:
مثالdef my_function(country = "Norway"):
  print("I am from " +
country)


my_function("Sweden")
my_function("India")
my_function()
my_function("Brazil")