ارسال یک لیست به عنوان یک استدلال(Passing a List as an Argument)

شما می توانید هر نوع داده ای از آرگومان را به یک تابع ارسال کنید (رشته، شماره، فهرست، فرهنگ لغت و غیره)،
و خواهد شد
به عنوان یک نوع داده در داخل تابع در نظر گرفته شود.


به عنوان مثال اگر لیستی را به عنوان آرگومان بفرستید، زمانی که لیست شود همچنان یک لیست خواهد بود
به تابع:

می رسد


مثالdef my_function(food):
  for x in food:
   
print(x)

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]


my_function(fruits)