ارزش های بازگشتی(Return Values)

برای اینکه به یک تابع اجازه دهید مقداری را برگرداند، از return استفاده کنید
بیانیه:




مثال



def my_function(x):
  return 5 * x

print(my_function(3))
print(my_function(5))

print(my_function(9))