بیانیه پاس(The pass Statement)

تعاریف

تابع نمی توانند خالی باشند، اما اگر
شما بنا به دلایلی یک تعریف function بدون محتوا دارید، در عبارت pass قرار دهید تا از دریافت خطا جلوگیری کنید. .
مثالdef myfunction():
  pass