چرا از توابع لامبدا استفاده کنیم؟(Why Use Lambda Functions?)

قدرت لامبدا زمانی بهتر نشان داده می شود که از آنها به عنوان یک ناشناس استفاده کنید
تابع داخل تابع دیگر.


مثلاً یک تعریف تابع دارید که یک آرگومان و آن آرگومان را می گیرد
با یک عدد مجهول ضرب خواهد شد:

def myfunc(n):

  return lambda a : a * nاز آن تعریف تابع برای ایجاد تابعی استفاده کنید که همیشه مقدار را دو برابر می کند
شماره ارسالی شما:
مثالdef myfunc(n):

  return lambda a : a * nmydoubler = myfunc(2)


print(mydoubler(11))
یا، از همان تعریف تابع برای ایجاد تابعی استفاده کنید که همیشه سه برابر
شماره ارسالی شما:
مثالdef myfunc(n):

  return lambda a : a * nmytripler = myfunc(3)


print(mytripler(11))
یا، از تعریف تابع یکسان برای ایجاد هر دو تابع به صورت یکسان استفاده کنید
برنامه:
مثالdef myfunc(n):

  return lambda a : a * nmydoubler = myfunc(2)
mytripler = myfunc(3)


print(mydoubler(11))

print(mytripler(11))

از توابع لامبدا در زمانی که یک تابع ناشناس برای مدت کوتاهی مورد نیاز است استفاده کنید.خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


یک تابع لامبدا ایجاد کنید که یک پارامتر (a) گرفته و آن را برمی گرداند.<پیش>
x =

شروع تمرین